แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ดร.กิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดย  คุณคมศิลป์  ศิริวงค์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา ในวันแถลงข่าวมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 4. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) 5. ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น เลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  

ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ

ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ ร่วมงาน โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  

โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

1.5 – 1.7 ทำได้จริง คืนศักดิ์ศรีให้พนักงานมหาวิทยาลัย โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สนับสนุนโดย ท่าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คุณคมศิลป์ ศิริวงศ์) และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา

สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

คอลัมน์ต่าง ๆ ในสารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 บ้านพักตุลาการ เงียบบบบบบบ!!! เสือดำ เงียบบบบบบบ!!! แต่… เงินปรับฐานและเงินเดือนประสบการณ์พนักงาน มรร. เงียบกว่า!!! ดาวน์โหลด สารสภาคณาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 คลิ๊กที่นี่!

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝัน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝันของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับสมบูรณ์ คลิ๊กที่นี่! ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีในฝัน คลิ๊กที่นี่!

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 อาจารย์นพพร ขุนค้า ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ จำนวน 5 คน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป จำนวน 4 คน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จำนวน 6 คน