วารสารสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

บรรณาธิการแถลง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นหนึ่งองค์กรตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบุคลากร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในองค์กร

สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มทำหน้าที่มาเกือบครึ่งปี โดยมีอาจารย์นพพร ขุนค้า ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรามีนโยบายในการขับเคลื่อน และให้ข้อเสนอแนะแก่ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว โดยสภาคณาจารย์ได้ออกสารทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับพี่น้องประชาคม รวมถึงสะท้อนปัญหาต่างๆให้กับผู้บริหารได้รับทราบ

ในการจัดทำวารสารประจำปีนั้น เราได้นำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงบทความที่เคยตีพิมพ์ลงในสารสภาคณาจารย์มารวมรวมเพื่อลงในวารสารประจำปี พร้อมทั้งแนะนำกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาร่วมทำงานเพื่อเดินหน้าผลักดันมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกพูดถึงคือการออกคำสั่งที่ 37/2560 ของมาตรา 44 ที่มีผลต่อการแทรกแซงกิจการของมหาวิทยาลัย

ในฐานะบรรณาธิการ ผมใคร่ขอนำแถลงการณ์ของเครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศที่ร่วมลงชื่อในการคัดค้านคำสั่งนี้ รวมลงในวารสารประจำปี 2560 เพื่อบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า วันหนึ่งเราเคยมีคำสั่งที่คุกคามเสรีภาพทางวิชาการ แทรกแซงมหาวิทยาลัย ที่จะทำให้วงการวิชาการและวงการการอุดมศึกษาไทยถดถอย ล้าหลัง และไม่เป็นธรรมมากที่สุด

ด้วยความเคารพทุกท่าน
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คอลัมน์ต่าง ๆ ในวารสารสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560

 • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการกับทิศทางการทำงาน
 • แผนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 • ผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำปี 2560
 • โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
 • มาตรา 44 คำสั่งที่ 37/2560
 • แถลงการณ์ “เครือข่ายคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาไทย”
 • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการกำหนดทิศทาง ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • บทสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
 • มาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือมาตรฐานของอนาคต
 • จะพัฒนาสังคมได้ ต้องเริ่มจากพัฒนาตนเองเสียก่อน

ดาวน์โหลด วารสารสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560 คลิ๊กที่นี่!