ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

ยินดีต้อนรับ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ

ร่วมงาน โครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้า เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)