แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

โพสโดย เว็บมาสเตอร์เมื่อวันที่

แถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่าน ดร.กิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดย  คุณคมศิลป์  ศิริวงค์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และสวนอาหารบลูม @ฉะเชิงเทรา ในวันแถลงข่าวมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวดังต่อไปนี้
1. อาจารย์นพพร  ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
4. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.)
5. ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น
เลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)