สภาคณาจารย์และข้าราชการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้
มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้

(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

 


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เป็นสภาที่ได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 มาตรา 23 และ 24 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2553
จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวาระ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
อาจารย์นพพร ขุนค้า ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ จำนวน 5 คน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป จำนวน 4 คน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จำนวน 6 คน


การติดต่อกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลขโทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 6082
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/senate.rru           อีเมล senate@rru.ac.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวสิปภา สุขโขใจดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/sepaphah.sukkhoechaidee