กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 


อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ดร.พรพรรณ ดอนพนัส

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวสิปภา สุขโขใจดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สังกัด สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ


ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป

 
อาจารย์ประยุทธ อินแบน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานาฎดุริยางคศิลป์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทข้าราชการ


นายกิตติพงษ์ ทับพยุง

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายประภาส มาดะมัน

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี

จ่าสิบตรีธนากร ทองกล่อม

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี

นายเสรี จีนภักดี

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน