แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559-2562

แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 -2562 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 5 วาระ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ร่วมกันประชุมทบทวนการแผนการทำงาน ทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ที่มาของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประวัติสภา รายนามคณะกรรมการสภาสภาคณาจารย์และข้าราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสภาคณาจารย์และข้าราชการ การวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และสาระสำคัญของการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีสาระสำคัญที่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ช่วงครึ่งหลังของวาระ การวางแผนการปฏิบัติงานปี 2560 การประเมินผลการทำงานของสภาคณาจารย์ และการสร้างเครือข่ายกับภายนอกที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม [ดาวน์โหลด]


ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559 – 2562
เพื่อให้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และพันธกิจที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการระหว่างปี 2559 – 2562 ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติการประจำปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประจำทุกปี
1.2 จัดสำนักงานและพัฒนาระบบงานสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
1.4 สร้างเครือข่ายร่วมกับที่ประชุมสภาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษา
1.5 การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย
1.6 จัดให้มีสถานที่ในการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย
2.1 เป็นตัวแทนประชาคมสะท้อนปัญหา และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามผล
2.2 สื่อสารกับประชาคม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทราบสิทธิประโยชน์ ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบันและสม่ำเสมอ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม
3.1 จัดกิจกรรมประชาคม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อแสวงหาแนวทาง เสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3.3 จัดกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และมหาวิทยาลัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4.1 ศึกษาปัญหา ความต้องการของประชาคม อย่างเป็นระบบ
4.2 รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม ความถูกต้อง
4.3 ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
4.4 ตรวจสอบปัญหา ความไม่โปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4.5 ติดตามตรวจสอบการบริการการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย

5. ยุทธศาสตร์ด้านกระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อประชาคมและการพัฒนาบุคลากร
5.1 กระตุ้นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ผ่านตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการในคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
5.3 กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากร ตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5.4 ผลักดันให้มีสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย