กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระปี 2559-2562

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วาระปี 2556-2562


อาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ และประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป


อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประยุทธ อินแบน
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 
อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 
อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎดุริยางคศิลป์ไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทข้าราชการ

 
นายประภาส มาดะมัน

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายชาญชัย ศิริงาม
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายกิตติพงษ์ ทับพยุง

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย