สภาคณาจารย์และข้าราชการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภา ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภา และกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


หน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดหน้าที่ไว้ดังนี้
มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้

(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

 


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เป็นสภาที่ได้รับการตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 มาตรา 23 และ 24 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2553
จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นวาระ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดให้มีการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ 6  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560
อาจารย์นพพร ขุนค้า ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ จำนวน 5 คน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป จำนวน 4 คน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จำนวน 6 คน


การติดต่อกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลขโทรศัพท์ 038-500000 ต่อ 6082
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/senate.rru           อีเมล senate@rru.ac.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวสิปภา สุขโขใจดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/sepaphah.sukkhoechaidee


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์นพพร ขุนค้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003012679586


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ

อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป

อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทข้าราชการ

นายกิตติพงษ์ ทับพยุง
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายประภาส มาดะมัน
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายชาญชัย ศิริงาม
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

นางพรพรรณ ดอนพนัส
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย