กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


อาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 


อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ และประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป


อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 
อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 
อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎดุริยางคศิลป์ไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์


กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภทข้าราชการ

 
นายประภาส มาดะมัน

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

นายชาญชัย ศิริงาม
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายกิตติพงษ์ ทับพยุง

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 
นางพรพรรณ ดอนพนัส

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย